mesures de conservació

Conèixer les accions que s’estan realitzant per revertir estats de conservació desfavorables d’espècies i hàbitats permet avaluar la gestió existent per comprovar si aquesta és efectiva, si s’adequa a les prioritats de conservació establertes o es correspon amb el què està planificat. Aquesta informació és essencial per orientar les polítiques de conservació de Catalunya. A Catalunya es realitzen moltes mesures de conservació, però la informació d’aquestes no està recollida en un repositori únic i són molts els actors que la poden proporcionar.

Sabies què?

A Catalunya es realitzen moltes mesures de conservació, i els darrers anys s'han promogut iniciatives per documentar-les i sistematitzar la recollida d'informació que se'n deriva en un repositori únic que serveixi per millorar el coneixement i les futures acciones de conservació i restauració.

mesures de conservació: EXEMPLE D’ESPÈCIE

CÒLIT ROS
Oenanthe hispanica

Ramat de xais a Matxerri (Les Garrigues- El Segrià). Autor: Joan Estrada Bonell.

El còlit ros és una espècie protegida (Decret Legislatiu 2/2008 i Annex I de la Directiva Ocells). Més enllà d’això, no es coneix que hi hagi mesures de conservació específiques per a l’espècie. En tot cas, dins la seva àrea de distribució les accions de manteniment de marges entre finques agrícoles, l’agricultura ecològica i regenerativa, les cremes controlades i la pastura extensiva poden estar contribuint localment a conservar la població d’aquesta espècie.

PRESSIONS I SENSIBILITATS: EXEMPLE D’HÀBITAT

PRADERIES DE POSIDÒNIA
Posidonion oceanicae

Boies per evitar l’ancoratge sobre les praderies de posidònia davant de Cadaqués.

A Catalunya i a la Unió Europea, les fanerògames marines són espècies protegides (DOGC núm. 1479, de 12.08.91 i Annex I de la Directiva Hàbitats) i se’n prohibeix la destrucció, venda, compra i utilització. D’altra banda, la Llei 2/2010, del 18 de febrer considera les praderies de fanerògames marines hàbitats protegits als efectes de pesca. Bona part de les praderies de posidònia estan inclosos en espais naturals protegits de Catalunya i de la Xarxa Natura2000.  A nivell de Catalunya des del DACC s’està completant la seva delimitació cartogràfica per tal d’identificar-ne les àrees amb més concentració i riquesa, susceptibles de ser protegits, i s’ha implementat també l’app FanCat que permet saber on està la posidònia als navegants, i per tant, on no es pot tirar l’ancora. A nivell local s’han instal·lat alguns camps de boies, sistemes de fondeig ecològics de baix impacte i s’han fet activitats d’educació ambiental i sensibilització.