PROJECTES

L’Observatori acull i integra la major part dels projectes que generen informació decisiva per la gestió i conservació d’espècies i hàbitats a Catalunya. Això li permet organitzar, analitzar, integrar i interpretar la millor informació disponible sobre el patrimoni natural del país.

Els projectes integrats en l’Observatori s’ordenen en funció de la temàtica de la informació que generen i del nivell de síntesi d’aquesta informació. Això permet detectar on són els buits de coneixement que caldria omplir per disposar d’una informació més completa i fiable a l’hora de prendre decisions sobre la gestió i la conservació d’aquest patrimoni.

La majoria d’aquests projectes es coordinen des de les entitats adherides a l’Observatori; tot i que alguns dels projectes són impulsats per l’Observatori per resoldre alguns dels buits de coneixement detectats.

En el moment actual, l’Observatori es troba en fase d’ordenació i catalogació de tots aquests projectes. Al final d’aquesta fase, s’oferirà en aquest mateix apartat un conjunt de fitxes que identifiqui i descrigui les contribucions de cada projecte al conjunt del coneixement sobre la natura a Catalunya.

ATLES DE MAMÍFERS: EXEMPLE DE PROJECTE

DISTRIBUCIONS I POBLACIONS​

Dades

Coneixement

atles de mamífers

Seguiment d’espècies terrestres per a conèixer la distribució de totes les espècies de mamífers salvatges que habiten a Catalunya. Projecte científic d’interès general per a la planificació i gestió de la fauna i del territori. 

La col·laboració de moltes persones repartides sistemàticament pel territori permetrà elaborar els mapes de distribució de totes les espècies de mamífers. Està previst publicar tota la informació recollida en forma de llibre.

TENDÈNCIES​

Coneixement

LPI-CAT

Des del tombant del segle XXI, la Generalitat de Catalunya i diverses entitats impulsen el seguiment biològic a través de projectes de gran abast territorial i a llarg termini. Des de llavors, cada any centenars de persones surten al camp per recollir dades de forma sistemàtica sota la coordinació d’organitzacions científiques expertes en cada grup biològic.

Aquestes dades s’acaben integrant en l’Índex de Planeta Viu a Catalunya (LPI-Cat), la versió catalana de l’Índex de Planeta Viu. Aquest índex es basa en els mateixos principis que el LPI global i pretén informar de manera sintètica sobre l’estat de la biodiversitat a Catalunya.