L’OBSERVATORI

L’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (OPNB) és l’ens de referència responsable de millorar l’organització, la integració, el tractament, la difusió i l’accessibilitat de la informació sobre el patrimoni natural i la biodiversitat a Catalunya.

Aquesta informació és clau per conèixer la  riquesa natural del país, avaluar l’estat de conservació de les espècies, els hàbitats i els espais naturals, i orientar i prioritzar adequadament els esforços i les polítiques de gestió per garantir-ne la conservació. L’Observatori vol també  informar i sensibilitzar la ciutadania perquè esdevingui un actor participatiu i crític, amb criteri i amb un paper rellevant en la presa de decisions col·lectives i individuals sobre la conservació de la natura a Catalunya.

La creació de l’Observatori ha estat una acció prioritària de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030, aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 2018. L’Observatori alinearà la seva acció amb les de la Plataforma Intergovernamental en Biodiversitat i Servei dels Ecosistemes.

Àmbits d’actuació

La presa de decisions adequades per a la gestió i la conservació de la natura a Catalunya necessita d’informació rigorosa. En aquest sentit, l’Observatori pot aportar valor des de quatre diferents nivells de síntesi de la informació: dades, coneixement, avaluacions i recomanacions.

Àmbit d’actuació de l’Observatori per donar suport a la presa de decisions sobre la gestió i la conservació de la natura a Catalunya.

primer nivell

DADES

En el context de l’Observatori definim les dades com a mesures que provenen directament de l’ obtenció d’informació sobre la natura. Molt sovint aquestes mesures no solen ser directament útils per prendre decisions i requereixen d’anàlisis i interpretacions per a una correcta contextualització dels resultats. Per això la majoria de projectes de recerca no acostumen a oferir les dades en obert.

segon nivell

coneixement

El primer pas per generar coneixement per a la presa de decisions és polir i analitzar les dades i exposar-ne els resultats en formats que es puguin entendre fàcilment i resultin útils, com ara mapes, taules, gràfics, índexs, etc. Això requereix tenir present i conèixer les possibles imprecisions de les dades, així com determinar l’àmbit geogràfic i biològic que realment representen.

tercer nivell

Avaluacions

La integració del coneixement procedent de diferents fonts d’informació, amb criteris científics rigorosos, permet disposar d’avaluacions sobre l’estat del patrimoni natural a Catalunya, el què és de gran utilitat pels processos de presa de decisions.

quart nivell

recomanacions

La interpretació conjunta de tota la informació anterior permet disposar de criteris per fer recomanacions que ajudin a crear estratègies efectives de conservació i gestió del patrimoni natural, en funció dels objectius que fixi la societat.

Com s’organitza l’Observatori

L’Observatori no és una nova estructura administrativa, sinó una xarxa de coneixement i col·laboració integrada per institucions que ja existeixen i treballen en l’àmbit del coneixement de la natura des de fa molts anys: administracions públiques, centres de recerca, universitats, organitzacions sense ànim de lucre i ciutadania en general. Aquesta xarxa s’organitza en un fòrum de participació, una oficina tècnica i un conjunt de projectes integrats en el marc de l’Observatori.

Organització funcional de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.
Organització funcional de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

FÒRUM DE PARTICIPACIÓ

El fòrum de participació és l’espai de diàleg que ha de servir a les institucions que s’adhereixin a l’Observatori per debatre les qüestions principals que ha de desenvolupar l’Observatori. És l’espai de trobada entre el coneixement científic i les polítiques públiques de gestió del patrimoni natural.

OFICINA TÈCNICA

A través de l'oficina tècnica es coordina i dinamitza l’Observatori. Consta d’una coordinació general integrada també en el fòrum de participació, una coordinació tècnica i científica, un equip de comunicació i representants dels quatre eixos temàtics en què l’Observatori ha estructurat la informació de què disposem en referència a la natural.

PROJECTES INTEGRATS

Els projectes integrats són projectes de diferents institucions que elaboren informació científica i útil per a la presa de decisions sobre el patrimoni natural i que col·laboren amb l’Observatori. Els projectes i la informació que faciliten s’ordenen segons els eixos temàtics que abasten i el nivell de síntesis de la informació que ofereixen.

17 institucions del fòrum

presentació oficial de l'opnb