pressions i sensibilitats

Planificar accions de gestió i conservació requereix conèixer les causes que estan provocant canvis en la distribució i abundància de les espècies i els hàbitats. Aquestes causes solen estar relacionades amb pressions ambientals o antròpiques que afecten espècies i hàbitats. A banda de conèixer les pressions actuals cal també fer un seguiment de les amenaces que amb major probabilitat les poden afectar en el futur.

Sabies què?

Identificar quines són les pressions que afecten a la biodiversitat així com la seva distribució en el territori permet fer anàlisis de cost/benefici per definir on i com actuar per a minimitzar el seus efectes sobre la natura.

pressions i sensibilitats: EXEMPLE D’ESPÈCIE

CÒLIT ROS
Oenanthe hispanica

Canvis en els usos del sòl agrícola

PrColitRos@2x
El còlit ros necessita matollars mediterranis oberts, purs o en mosaic amb conreus arboris de secà. A les planes, la substitució de les petites explotacions agrícoles amb marges per altres de més extensió i conreades més intensament han fet desaparèixer el mosaic d’hàbitats que necessita. Als sectors de major relleu, el causant de la davallada és l’abandonament rural i el progressiu augment de la coberta vegetal en terres abans conreades o pasturades. Els incendis forestals han tingut un paper positiu en determinades àrees creant espais oberts però la freqüència i extensió de focs actual sembla inadequat per a l’espècie.

PRESSIONS I SENSIBILITATS: EXEMPLE D’HÀBITAT

PRADERIES DE POSIDÒNIA
Posidonion oceanicae

MAPA DE DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ (resident i turístiCA)

PrPosidonia@2x

La freqüentació i l’ancoratge per part d’embarcacions esportives és una de les pressions més preocupants, així com els camps de boies mal instal·lats. Les infraestructures associades a la intensa activitat residencial i turística distribuïdes per la major part del litoral català, la creació i regeneració constant de platges, el desequilibri de les aportacions de sediment i l’eutrofització, poden ser també factors d’amenaça d’aquest hàbitat. El progressiu escalfament de les aigües superficials a causa del canvi climàtic en limita el creixement i n’afavoreix la mortalitat.