Índex de PLANETA viu A CATALUNYA - lPI-Cat

TENDÈNCIES​

Coneixement

indicador lpi-Cat

L’indicador de Planeta Viu a Catalunya (LPI-Cat) mostra que en promig les poblacions d’animals per a les que es disposa de dades de seguiment regular a Catalunya han tingut una davallada del 24% en els darrers 20 anys. Aquest indicador s’elabora a partir de les dades d’un total de 321 espècies de papallones, ocells, mamífers, amfibis, rèptils i peixos d’aigües continentals.

lpi​-cat

Un índex que mostra la pèrdua de biodiversitat a Catalunya

La tendència és molt constant al llarg de tota la sèrie estudiada, d’un 12% entre 2002 i 2012 i d’un altre 12% des de llavors.

El resultats del LPI-Cat mostren una pèrdua d’animals salvatges a Catalunya en els darrers 20 anys, i això suggereix també que hi ha una pèrdua en el conjunt de la biodiversitat. A l’hora d’interpretar això cal tenir present tres aspectes importants:

1

Tot i que el conjunt l’indicador assenyala una pèrdua mitjana del 24% en 20 anys, hi ha espècies que tenen poblacions en descens, altres en augment, altres tenen poblacions estables i altres una tendència incerta. Vegeu a sota, la tendència de cada una de les espècies incloses en aquest indicador.

2

Hi ha moltes espècies no incloses perquè per ara no es disposa de dades o encara no s’han pogut integrar en aquest índex. Així, els invertebrats estan només representats per les papallones, no hi dades de fongs, plantes o altres grups. Tampoc hi està representat el medi marí.

3

Que el LPI-Cat incorpora tot tipus d’espècies natives, siguin comunes o escasses, però no espècies exòtiques.

Per tant aquest índex s’ha d’interpretar tenint en compte aquests aspectes. Vegeu també PER SABER-NE MÉS.

En tot cas, el LPI-Cat, igual que el LPI a nivell global, és un dels millors indicadors de l’estat de biodiversitat que tenim disponible i actualitzable any rere any.

ESPÈCIES incloses

SUBindicadors lpi-Cat

Tal com es va fer en l’informe de l’Estat de la natura 2020, la informació general proporcionada pel LPI-Cat es pot desplegar en forma de subindicadors que ens ajudin a entendre millor els canvis observats. Així si separem entre vertebrats i invertebrats, els subindicadors del LPI-Cat corresponents mostren tendències molt diferents.

VERTEBRATS

Un Índex per comparar amb el LPI global

El subindicador LPI-Cat de vertebrats (mamífers, ocells, rèptils, amfibis i peixos d’aigües continentals) mostra una davallada del 5% en els darrers 20 anys. Aquest subindicator es pot comparar amb el LPI global, el qual només inclou vertebrats. Si mirem exactament al període comú entre ambdós indicadors (2002-2018), el LPI global ha perdut un 30% i el LPI-Cat (vertebrats) un 5%.

INVERTEBRATS

Un índex que mostre el gran declivi dels insectes

El subindicador LPI-Cat d’invertebrats (representats per ara només per les papallones) mostra una davallada molt marcada (44%). En el cas concret dels insectes, diversos treballs apunten en la mateixa direcció que aquest subindicador, que estem davant d’una gran davallada en aquest grup, el que té més espècies tant a escala planetària com a Catalunya.

ENTITATS PARTICIPANTS