PRODUCTES

Els productes que elabora l’Observatori es fonamenten en la integració, anàlisi i interpretació de la informació dels projectes que en formen part. 

En alguns casos, com els dels visors temàtics o els informes d’aplicació de les directives europees, l’Observatori no fa més que posar en comú el coneixement generat per aquests projectes i oferir-lo als organismes responsables de la presa de decisions i al conjunt de la societat.  

Però la complexitat de la biodiversitat no sempre es pot descriure adequadament a partir de fonts d’informació separades i sovint cal integrar-les i analitzar-les en conjunt per generar nous resultats. És el cas dels indicadors i els informes sobre l’estat de la natura. Finalment, tota la informació recopilada o produïda per l’Observatori necessita ser interpretada de manera correcta per a la presa de decisions. 

Mascle de l’abella solitària Eucera cineraria passant la nit agafat a una flor de trepadella. (Fotografia: J. Compte).

INFORME POL·LINITZADORS SILVESTRES A CATALUNYA

L’Observatori presenta el primer informe sobre l’estat de conservació dels pol·linitzadors silvestres a Catalunya, dels què analitza l’estatus de conservació, les amenaces que pateixen i els àmbits prioritaris d’actuació per a la seva conservació.

L’informe ha estat coordinat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el CREAF. També hi han participat el Museu de Ciències Naturals de Granollers, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA).

Visors temàtics:

Els visors temàtics de distribució i tendències són eines on es recull el coneixement disponible sobre on es troben i com canvien les poblacions de diferents espècies. La versió que ara mostrem recull uns primers exemples del tipus d’informació que recopila l’Observatori. Tota la informació que s’hi mostra ha passat per controls de qualitat per part de les persones i entitats responsables de cada grup biològic.

Informes d’aplicació de les Directives Europees a Catalunya

Cada sis anys, la Comissió Europea exigeix als estats membres una actualització de la informació sobre les espècies i els hàbitats protegits per les Directives. A Espanya, cada comunitat autònoma duu a terme aquesta tasca en el seu territori. Fer això implica integrar informació procedent de moltes fonts per explicar on i com estan les espècies i els hàbitats en el territori, com canvien, perquè, i què es fa per a la seva conservació.

Indicadors de l’estat de la natura

Aquests indicadors integren dades amb l’objectiu de donar resposta a preguntes sobre l’estat de la natura. Sovint, aquestes preguntes provenen d’acords sobre conservació de la natura i pretenen fer el seguiment del grau d’assoliment dels objectius establerts. Un d’aquests indicadors de síntesi és el Living Planet Index (LPI), que mesura la tendència general de les poblacions d’animals salvatges, i que a Catalunya impulsem com LPI-Cat en el context dels indicadors de Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 2030.

LIVING PLANET INDEX DE CATALUNYA PER AMBIENTS

En els darrers 20 anys, les poblacions de vertebrats i invertebrats autòctons dels quals es tenen dades han perdut de mitjana el 25% dels seus individus. Però no a tots els ambients aquesta pèrdua ha estat per igual: aquesta pèrdua d’individus és superior al 50% en les espècies que viuen en rius, llacs i aiguamolls, al 30% en les d’ambients agrícoles i prats i al 10% en les de boscos i matollars. 

Informe Estat de la Natura a Catalunya

Periòdicament l’Observatori avaluarà l’estat de la natura a Catalunya a través de la integració i interpretació de les dades disponibles en cada moment. L’Observatori va fer aquest exercici de diagnosi per primer cop el 2020 per al conjunt de Catalunya i per les seves quatre grans unitats ambientals: boscos i matollars, ambients agrícoles i prats, aigües continentals i medi marí i litoral.